Bedreiging en bescherming

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Meer weten?

  vleermuis-inh-opg

  Bedreigingen

  De vleermuizen in Friesland staan onder druk. Hoewel vleermuizen lang kunnen leven en weinig natuurlijke vijanden hebben, gaat het toch niet zo goed met ze.

  Hoe dat komt hebben we even kort op een rijtje gezet:

   • Afname van geschikte verblijfplaatsen
   • Na-isolatie
   • Afname van insecten aanbod
   • Bestrijdings- en houtconserveringsmiddelen.
    Deze middelen doden niet alleen insecten, maar vergiftigen ook vleermuizen en hun jongen.
   • Veranderingen in het landschap
   • Verstoring door verlichting
   • Windturbines

  Doordat vleermuizen in grote groepen leven heeft een "ongeluk" op of rond een kolonieplaats grote gevolgen voor de vleermuisstand in een groot gebied. Een vleermuis krijgt meestal maar één jong per jaar. Daardoor duurt het erg lang voor een groep weer over zo'n tegenslag heen is. Wil je meer weten over de bedreigingen die vleermuizen ondervinden die dan vind je die informatie hier.

  Wetgeving

  Alle in Nederland voorkomende soorten vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd onder de Wet natuurbescherming (Wnb).

  Kern van de wettelijke bescherming van vleermuizen zijn de volgende verbodsbepalingen (Wnb art 3.5):
  - Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk* te doden of te vangen.
  - Het is verboden vleermuizen opzettelijk* te verstoren.
  - Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen** van dieren te beschadigen of te vernielen.

  *Onder opzettelijkheid valt dan ook “voorwaardelijke opzet”, daarvan is sprake als “iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant.”
  Onder die voorwaardelijk opzet valt dan bijvoorbeeld ook al het werk aan een gebouw, waarvan je kunt verwachten dat het direct of indirect schadelijke effecten heeft op de aanwezige vleermuizen en/of hun verblijfplaats.

  **onder voorplantingsplaatsen of rustplaatsen vallen alle verblijfplaatsen die door vleermuizen worden gebruikt, ook wanneer dat gebruik alleen (terugkerend) periodiek is. Een winterverblijfplaats van vleermuizen is bijvoorbeeld ook in de zomer beschermt, ook als de vleermuizen daar dan niet verblijven. Vliegroutes en foerageergebieden die van essentieel belang zijn voor het functioneren van een verblijfplaats, of voor het netwerk van verblijfplaatsen van een populatie, kennen dezelfde bescherming als een voorplantingsplaats of rustplaats.

  Een overtreding van de Wnb is een economisch delict op grond van de Wet op de economische delicten (WED). De complete Wet op de economische delicten kunt u bekijken via deze link.

  Wat deze bescherming verder inhoudt heeft de Zoogdiervereniging voor je op een rijtje gezet en vind je hier. Je kan ook bekijken hoe je daar in de praktijk rekening mee moet houden via deze link.
  Andere bronnen met betrekking tot de beschermde vleermuizen in Friesland:

  Meer weten?